Microdosing doesn’t work (that great)


Microdosing doesn’t work (that great) (bron: LSD Therapy Netherlands)


Triptherapie: Microdosing doesn’t work (that great) Microdosing doesn’t do much more than a placebo Microdosing of psychedelic substances such as LSD and psilocybin has been widely promoted in recent years by providers who claim it can do a lot. However, most scientific studies show that the said doses that fall under microdosing do not work significantly better than a placebo. Also watch the video below that talks about the minor effect of microdosing. Microdosing as placebo explained Everyone has MAO …

Triptherapie: Microdosing doesn’t work (that great)

Microdosing doesn’t do much more than a placebo

Microdosing of psychedelic substances such as LSD and psilocybin has been widely promoted in recent years by providers who claim it can do a lot. However, most scientific studies show that the said doses that fall under microdosing do not work significantly better than a placebo. Also watch the video below that talks about the minor effect of microdosing.

Microdosing as placebo explained

Everyone has MAO (monoamine oxidase) in the body. MAO is an enzyme found mainly in the mitochondria of cells, particularly in the liver, kidneys, gastrointestinal tract and the central nervous system, such as the brain. There are two types of MAO enzymes, called MAO-A and MAO-B, and they are involved in the breakdown of various neurotransmitters such as serotonin, dopamine and norepinephrine. The first step of the breakdown is to inactivate these neurotransmitters, as well as psychedelics, by making them react with oxygen faster than normal.

After ingesting, say, 1mg of psilocybin, which is considered microdose, it may be that the capacity of your MAO enzymes is large enough to trap this 1mg within a few minutes and react with oxygen rendering it ineffective. From that microdose, perhaps nothing psychoactive at all can enter the brain. Should your brain at the first microdose of 1mg do receive psilocin then it may be that your body is producing more MAO and the following microdose will no longer work.

So the enzyme MAO throws a spanner in the works when it comes to microdosing effectively.

So why does macrodosing work better?

If you think of the MAO enzymes as the first catch basin or bucket of 1-2mg and you throw in only 1mg of psilocybin, this basin does not overflow. Only if you exceed the capacity of your MAO enzymes in one go does that container overflow and can head for the brain. The minimum amount you need to experience effects of psychedelic substances is called the threshold level. If you start macrodosing then you always exceed that treshold level and you do start using the effects of psilocybin, for example. With a high dose of psilocybin you do need more time between sessions.

A high microdose or low macrodose?

If you start taking more to microdose then you are moving toward a low macro dose. This can help you still notice something of the psychedelic substance. After a number of higher microdoses you will notice that the effect will disappear. The body will produce more MAO, which will increase your threshold level. One of the things you can do is to set a period of one to two weeks without using psychedelics. After this period the MAO level will be back to normal.

So does old-fashioned microdosing work after all?

We know that absorption of tryptophan, the building block of serotonin, is difficult and barely enters the brain. Psilocin, however, enters the brain very easily if you take into account the treshold level. Now tryptophan and psilocin are closely related since tryptophan is the precursor to psilocin. It could be that you even convert oxidized psilocin in the brain to a building block for serotonin, which in turn could be positive for mood in the long run. This could then explain the long-term positive effects without microdosing having much short-term impact.

Would you like our help?

We can help you microdose successfully. We have even more ideas on how to microdose better. You can also take advantage of our expertise when it comes to higher-dose trips. Want to know what we think is best for your situation? Then fill out our free intake and also read our page on microdosing.

Complete Intake | Microdosing information | Contact

The original message was posted on the triptherapie webpage

Trip therapie: Microdosing doesn’t work (that great)

Het originele bericht komt van de onderstaande link

Microdosing doesn’t work (that great)

Bezoek ook onze partnersites zoals Truffel sessie, lsd therapie, truffel ceremonie, LVL 5 en , psiloflora.


LSD Therapy Netherlands


Macrodoseren werkt beter dan microdoseren


Macrodoseren werkt beter dan microdoseren (bron: Truffeltherapie)


De originele post over Macrodoseren werkt beter dan microdoseren is overgenomen van de volgende blog: Triptherapie Macrodoseren werkt beter dan microdoseren Microdoseren doet niet veel meer dan een placebo Het microdoseren van psychedelische substanties zoals LSD en psilocybine wordt de laatste jaren veel gepromoot door aanbieders die claimen dat het veel kan betekenen. De meeste […]

De originele post over Macrodoseren werkt beter dan microdoseren is overgenomen van de volgende blog:

Triptherapie Macrodoseren werkt beter dan microdoseren

Microdoseren doet niet veel meer dan een placebo

Het microdoseren van psychedelische substanties zoals LSD en psilocybine wordt de laatste jaren veel gepromoot door aanbieders die claimen dat het veel kan betekenen. De meeste wetenschappelijke onderzoeken tonen echter aan dat de genoemde doseringen die onder microdosing vallen niet significant beter werken dan een placebo. Bekijk ook de onderstaande video die gaat over het geringe effect van microdoseren.

Microdoseren als placebo uitgelegd

Iedereen heeft MAO (monoamineoxidase) in het lichaam. MAO is een enzym dat voornamelijk voorkomt in de mitochondriën van cellen, met name in de lever, de nieren, het maagdarmkanaal en het centrale zenuwstelsel, zoals de hersenen. Er zijn twee soorten MAO-enzymen, MAO-A en MAO-B genaamd, en ze zijn betrokken bij de afbraak van verschillende neurotransmitters zoals serotonine, dopamine en noradrenaline. De eerste stap van het afbreken is het inactief maken van van deze neurotransmitters, maar ook psychedelica, door ze sneller dan normaal te laten reageren met zuurstof.

Na het innemen van bijvoorbeeld 1mg psilocybine, wat wordt gezien als microdose, kan het zijn dat de capaciteit van jouw MAO enzymen groot genoeg is om deze 1mg binnen een aantal minuten in te sluiten en te laten reageren met zuurstof waardoor het geen effect meer heeft. Van die microdose kan er misschien wel helemaal niets psychoactieve stoffen in het brein terecht komen. Mocht je brein bij de eerste microdose van 1mg wel psilocine ontvangen dan kan het zijn dat je lichaam meer MAO aanmaakt en dat je de volgde microdose niet meer werkt.

Het enzym MAO gooit dus roet in het eten als het gaat om effectief te gaan microdoseren.

Waarom werkt macrodoseren dan beter?

Als je de MAO enzymen ziet als de eerste opvangbak of emmer van 1-2mg en je gooit daar maar 1mg psilocybine in dan overstroomt deze bak niet. Alleen als je in één keer meer dan de capaciteit van je MAO enzymen overschrijdt loopt die bak over en kan richting het brein. De minimale hoeveelheid die je nodig hebt om effecten van psychedelische stoffen te ervaren wordt het treshold level genoemd. Als je gaat macrodoseren dan overschrijd je altijd die treshold level en ga je wel gebruik maken van de effecten van bijvoorbeeld psilocybine. Bij een hoge dosering psilocybine heb je wel meer tijd nodig tussen de sessies.

Een hoge microdosering of lage macrodosering?

Als je meer gaat innemen om te kunnen microdoseren dan ga je richting een lage macrodosering. Dit kan helpen om alsnog iets te merken van de psychedelische stof. Na een aantal van deze wat hogere microdoseringen zal je gaan merken dat ook dat effect zal verdwijnen. Het lichaam gaat namelijk meer MAO aanmaken waardoor je treshold niveau mee stijgt. Eén van de dingen die je kunt doen is een periode instellen van één á twee weken zonder psychedelica gebruik. Na deze periode is het gehalte MAO weer als vanouds.

Werkt het ouderwets microdoseren dan toch?

We weten dat de opname van tryptofaan, de bouwstof van serotonine, moeilijk verloopt en amper in het brein terecht komt. Psilocine komt echter zeer makkelijk in het brein als je rekening houdt met het treshold niveau. Nu zijn tryptofaan en psilocine nauw verwant aangezien tryptofaan de voorloper is van psilocine. Het zou kunnen zijn dat je zelfs geoxideerde psilocine in het brein omzet naar een bouwstof voor serotonine, wat dan weer positief kan zijn voor de gemoedstoestand op de lange duur. Dit zou dan de langdurige positieve effecten kunnen verklaren zonder dat microdoseren veel invloed heeft op de korte termijn.

Wil je onze hulp?

Wij kunnen je helpen om succesvol te microdoseren. We hebben nog meer ideeën over hoe we microdoseren beter kan. Ook kan je gebruik maken van onze expertise als het gaat om de hoger gedoseerde trips. Wil je weten wat wij denken wat het beste past bij jouw situatie? Vul dan vrijblijvend de intake en lees ook onze pagina over microdoseren.

Het originele bericht komt van de onderstaande link

Macrodoseren werkt beter dan microdoseren

Bezoek ook onze partnersites zoals Truffel sessie, lsd therapie, truffel ceremonie, LVL 5 en , psiloflora.


Truffeltherapie


Psychedelic Therapy with psilocybin, MDMA and LSD


Psychedelic Therapy with psilocybin, MDMA and LSD (bron: LSD Therapy Netherlands)


Triptherapie: Psychedelic Therapy with psilocybin, MDMA and LSD The History of Psychedelic Therapy The history of psychedelic therapy dates back to the 1950s. Scientists such as Albert Hofmann and Timothy Leary experimented with psychoactive substances such as LSD and psilocybin and explored their potential for therapeutic applications. In the early 1950s, psychedelics such as LSD were first synthesized and researched by Albert Hofmann, a chemist at Sandoz Laboratories in Switzerland. In 1943, he accidentally ingested a small amount of LSD …

Triptherapie: Psychedelic Therapy with psilocybin, MDMA and LSD

The History of Psychedelic Therapy

The history of psychedelic therapy dates back to the 1950s. Scientists such as Albert Hofmann and Timothy Leary experimented with psychoactive substances such as LSD and psilocybin and explored their potential for therapeutic applications.

In the early 1950s, psychedelics such as LSD were first synthesized and researched by Albert Hofmann, a chemist at Sandoz Laboratories in Switzerland. In 1943, he accidentally ingested a small amount of LSD and had an intense experience that inspired him to pursue further research into the substance. Hofmann’s research led to the discovery of LSD’s psychoactive properties and the development of several uses for the substance, including therapeutic applications.

In the 1950s and 1960s, LSD was used in psychotherapy, often in combination with other techniques such as talking and introspection. However, much of the early research was not well controlled and there were few systematic studies of the effectiveness of the treatments. In addition, the substance was also used recreationally at the time, leading to concerns about the safety and legality of its use.

In the 1970s, psychedelics were banned by the US government and many ongoing studies were halted. However, it was not long before psychedelic therapy research revived, especially in the 1990s and 2000s. Since then, several studies have shown that psychedelics such as LSD, psilocybin, and MDMA have potential therapeutic applications for the treatment of various mental illnesses, such as depression, anxiety disorders, post-traumatic stress disorder and addictions.

Also check out the video below about psychedelic therapy. It explains in a comical way the history, the difficulties and the possibilities of psychedelic therapy.

Psychedelic therapy in the present

In contrast to the video, we can offer psychedelic therapy in the Netherlands at a reasonable price. In the Netherlands a lot of therapists work with a lot of experience because some form of psychedelic sessions could always be done because the law was not conclusive. Psychedelic therapies are also increasingly accepted abroad and clinical studies are underway in various countries into the effectiveness and safety of these treatments. There is also a growing interest in the development of new psychedelics and their potential therapeutic applications.

It is already possible in the Netherlands to do a psychedelic session with MDMA, LSD or Psilocybin. How these sessions are done and how it works can be read through the pages below.

MDMA session | LSD session | Psilocybin session

The future of psychedelic therapy

For future forms of psychedelic therapy, much research is still being done into the mechanisms of action and the best forms of application of psychedelics in therapy. Some pharmaceutical companies are even looking for substances that mimic the properties of LSD, psilocybin or MDMA. In the Netherlands, however, health insurers are slow and there is no reimbursement for psychedelic therapy. We expect that this might start in 2024 with reimbursements for MDMA sessions initially and only in 2025 for psilocybin sessions.

See also :The future of psychedelic therapy

The original message was posted on the triptherapie webpage

Trip therapie: Psychedelic Therapy with psilocybin, MDMA and LSD

Het originele bericht komt van de onderstaande link

Psychedelic Therapy with psilocybin, MDMA and LSD

Bezoek ook onze partnersites zoals Truffel sessie, lsd therapie, truffel ceremonie, LVL 5 en , psiloflora.


LSD Therapy Netherlands


Psilocybine therapie Nederland


Psilocybine therapie Nederland (bron: Truffel ceremonie Nederland)


Truffel Ceremonie over triptherapie blog: Op de website triptherapie is er geschreven over Psilocybine therapie Nederland op March 7, 2023. U kunt dit bericht hieronder lezen: Psilocybine therapie in Nederland Onze partnersite Psilocybine Therapie Nederland heeft een vernieuwde uitstraling gekregen en er zijn wat goede pagina’s geschreven die uitleggen wat de verschillende sessies inhouden. Hieronder …

Truffel Ceremonie over triptherapie blog:

Op de website triptherapie is er geschreven over Psilocybine therapie Nederland op March 7, 2023. U kunt dit bericht hieronder lezen:

Psilocybine therapie in Nederland

Onze partnersite Psilocybine Therapie Nederland heeft een vernieuwde uitstraling gekregen en er zijn wat goede pagina’s geschreven die uitleggen wat de verschillende sessies inhouden. Hieronder hebben de tekst gekopieerd van onderstaande pagina:

Psychedelische therapie

Informatie over psychedelische therapie in Nederland

In Nederland kan je op dit moment psychedelische therapie krijgen met vier verschillende legale psychedelische substanties. Psilocybine therapie wordt gedaan met magische truffels, psiloflora met magische truffels en passiebloem, LSD therapie met een legaal LSD analogon en MDMA therapie wordt tevens gedaan met een legale MDMA analogon. Bij alle therapieën worden patiënten begeleid door een professionele therapeut die hen helpt om hun gedachten en emoties te verkennen en te verwerken. Verder geldt voor alle psychedelische therapieën dat zij zijn gebaseerd op het idee dat psychedelica kunnen helpen bij het doorbreken van psychologische blokkades en het bevorderen van persoonlijke groei en genezing. Psilocybine en LSD therapie worden meestal gebruikt om psychische aandoeningen zoals depressie, angststoornissen en posttraumatische stressstoornis te behandelen, terwijl MDMA-therapie voornamelijk wordt gebruikt om trauma en PTSS te behandelen. Psiloflora wordt vooralsnog voornamelijk in een spirituele context gebruikt.

Psilocybine therapie

Dit is een vorm van therapie waarbij psilocybine, de werkzame stof in paddo’s, wordt gebruikt om psychische aandoeningen te behandelen. Psilocybine therapie omvat meestal 1 één of twee sessies met een dosis van psilocybine 15-45mg psilocybine onder toezicht van een professionele therapeut. Tijdens de psilocybine sessies worden de patiënten meestal aangemoedigd om hun gedachten en gevoelens te verkennen en te verwerken. De psilocybine therapie wordt voornamelijk gebruikt voor de volgende zaken:

 1. Depressie: Psilocybine therapie kan helpen bij de behandeling van depressie door het verbeteren van de stemming en het bevorderen van de emotionele regulatie. Uit klinische onderzoeken is gebleken dat psilocybine een langdurige antidepressieve werking kan hebben, zelfs na slechts één dosis.
 2. Angststoornissen: Psilocybine therapie kan ook worden gebruikt om angststoornissen, zoals paniekstoornis, sociale angststoornis en obsessieve-compulsieve stoornis, te behandelen. Het kan helpen bij het verminderen van angstgevoelens en het bevorderen van emotionele verwerking.
 3. Verslaving: Psilocybine therapie kan worden gebruikt om verslaving te behandelen, vooral bij tabaks- en alcoholverslaving. Het kan helpen bij het verminderen van cravings en het bevorderen van de motivatie om te stoppen met het gebruik van verslavende middelen.
 4. Spirituele groei en persoonlijke ontwikkeling: Psilocybine therapie kan ook worden gebruikt voor spirituele groei en persoonlijke ontwikkeling. Het kan helpen bij het bevorderen van introspectie, zelfreflectie en het gevoel van verbondenheid met anderen en de natuur.

Lees hier meer over psilocybine therapie

Psiloflora therapie

Psiloflora therapie is een vorm van psilocybine wordt gebruikt in combinatie met andere geneeskrachtige planten, waaronder Passiflora Incarnata (passiebloem). Psiloflora ceremonies zijn afkomstig uit de sjamanistische tradities van Zuid-Amerika en wordt gebruikt om onder andere spirituele groei en genezing te bevorderen. Hierbij een opsomming van use-cases:

 1. Spirituele groei en genezing: Psiloflora therapie wordt vaak gebruikt voor spirituele groei en genezing. Het kan helpen bij het bevorderen van introspectie, zelfreflectie en het gevoel van verbondenheid met anderen en de natuur. Het kan ook worden gebruikt om bepaalde emotionele en psychologische problemen te behandelen.
 2. Depressie en angststoornissen: Psiloflora therapie kan ook worden gebruikt om depressie en angststoornissen te behandelen. Het kan helpen bij het verbeteren van de stemming en het bevorderen van de emotionele regulatie. In sommige gevallen kan psiloflora effectiever zijn dan traditionele antidepressiva.
 3. Verslaving: Psiloflora therapie kan ook worden gebruikt om verslaving te behandelen, met name tabaks- en alcoholverslaving. Het kan helpen bij het verminderen van cravings en het bevorderen van de motivatie om te stoppen met het gebruik van verslavende middelen.
 4. PTSS: Psiloflora therapie kan ook worden gebruikt bij de behandeling van posttraumatische stressstoornis (PTSS). Het kan helpen bij het verminderen van symptomen zoals herbeleving en vermijding.

Lees hier meer over psiloflora therapie

LSD Therapie

LSD therapie is een vorm van therapie waarbij een legale vorm van LSD, een synthetische hallucinogene stof, wordt gebruikt om bijvoorbeeld psychische stoornissen te behandelen. LSD therapie wordt minder vaak gedaan dan psilocybine therapie omdat de effecten langduriger zijn. Een eerste psychedelische sessie met psilocybine is dan een goede test of de psychedelische sessies goed uitwerken. Tijdens de LSD sessies worden de patiënten meestal aangemoedigd om hun gedachten en gevoelens te verkennen en te verwerken door het zijn vrije loop te laten gaan. LSD sessies worden doorgaans gebruikt voor de volgende situaties:

 1. Angststoornissen: LSD therapie kan worden gebruikt bij de behandeling van angststoornissen, zoals sociale angststoornis en obsessieve-compulsieve stoornis. Het kan helpen bij het verminderen van angstgevoelens en het verbeteren van de communicatie en verbinding met anderen.
 2. Depressie: LSD therapie kan worden gebruikt bij de behandeling van depressie, vooral in combinatie met psychotherapie. Het kan helpen bij het verbeteren van de stemming en het verminderen van depressieve symptomen.
 3. Clusterhoofdpijn: LSD therapie kan worden gebruikt bij de behandeling van clusterhoofdpijn, een zeldzame aandoening die intense hoofdpijn veroorzaakt. In sommige gevallen kan LSD effectief zijn bij het verminderen van de frequentie en intensiteit van clusterhoofdpijn.
 4. Creativiteit: LSD therapie kan worden gebruikt om creativiteit te bevorderen en blokkades op te heffen die de creatieve expressie in de weg staan. Sommige kunstenaars en schrijvers hebben LSD gebruikt om hun creativiteit te verbeteren.

Lees hier over LSD therapie

MDMA therapie

Bij MDMA therapie wordt er een legale analogon van MDMA gebruiktt om psychische aandoeningen te behandelen. Deze MDMA analogon heeft dezelfde therapeutische eigenschappen als MDMA. MDMA-therapie omvat meestal meerdere sessies van MDMA-geassisteerde gesprekstherapie, waarbij de patiënten onder begeleiding van een professionele therapeut hun emoties en traumatische ervaringen verkennen zonder gevoelens van angst. Met een lagere angstbeleving kan er worden gewerkt aan:

 1. PTSS: MDMA therapie kan worden gebruikt bij de behandeling van posttraumatische stressstoornis (PTSS). Het kan helpen bij het verminderen van angst, herbelevingen en vermijding. In klinische studies is aangetoond dat MDMA-geassisteerdepsychotherapie effectief is bij de behandeling van PTSS.
 2. Angststoornissen: MDMA therapie kan ook worden gebruikt bij de behandeling van angststoornissen, zoals sociale angststoornis. Het kan helpen bij het verminderen van angstgevoelens en het verbeteren van de communicatie en verbinding met anderen.
 3. Relatietherapie: MDMA therapie kan worden gebruikt bij relatietherapie om communicatie, verbinding en intimiteit tussen partners te verbeteren.

Lees hier meer over MDMA therapie

Welke psychedelische sessie past bij jou?

De vele keuzes tussen psychedelische sessies en aanbieders maakt het er niet makkelijker op! Betreffende de aanbieders raden we je aan om er één te kiezen die vindt op de eerste pagina van Google (niet de adverteerders die bovenaan staan). De bedrijven die je vindt op de eerste pagina zijn meestal al langer in bedrijf en hebben meer ervaring. Wil je echter een advies betreffende welk middel bij je past en een gezondheidscheck? Vul dan de intake in bij Triptherapie.

Ga door naar de intake bij Triptherapie

Het originele bericht komt van de onderstaande link

Psilocybine therapie Nederland

Bezoek ook onze partnersites zoals Truffel sessie, lsd therapie, truffel ceremonie, LVL 5 en , psiloflora.


Truffel ceremonie Nederland


Truffel ceremonie 2023


Truffel ceremonie 2023 (bron: Paddotherapie)


Een truffel ceremonie is een spirituele ervaring waarbij het gebruik van psychedelische truffels wordt gecombineerd met meditatie, muziek en introspectie. Deze ceremonie kan een levensveranderende ervaring zijn voor degenen die op zoek zijn naar een diepere verbinding met zichzelf en de wereld om hen heen. In deze gids zullen we uitleggen wat een truffel ceremonie inhoudt en hoe het kan worden uitgevoerd.

Wat is een truffel ceremonie?

Een truffel ceremonie is een georganiseerde samenkomst waarbij truffels worden ingenomen onder begeleiding van een ervaren tripsitter/begeleider. Tijdens de ceremonie wordt er vaak muziek afgespeeld om een veilige en comfortabele omgeving te creëren. Het doel van de ceremonie is om de gebruiker te helpen bij het bereiken van een dieper begrip van zichzelf en hun relatie met de wereld om hen heen.

Wat zijn magic truffels?

Truffels zijn de ondergrondse gedeelten van een soort paddenstoel die een psychedelisch effect heeft wanneer ze worden geconsumeerd. De actieve verbinding in truffels is psilocybine die na omzetting naar psilocine de geest opent en een veranderde staat van bewustzijn veroorzaakt. Truffels worden vaak gebruikt voor spirituele en therapeutische doeleinden, omdat ze de gebruiker kunnen helpen bij het verkrijgen van inzicht in zichzelf en de wereld om hen heen.

Hoe wordt een truffel ceremonie uitgevoerd?

Een truffel ceremonie kan op verschillende manieren worden uitgevoerd en is afhankelijk van de voorkeur van de organisator en de deelnemers. De ceremonie kan bijvoorbeeld plaatsvinden in een rustige en comfortabele omgeving zoals in een afgesloten ruimte met faciliteiten die nodig kunnen zijn. De begeleiders kunnen vooraf de sessie tips meegegeven over hoe je de ceremonie aan kunt gaan en wat je kunt doen als het soms even tegen zit.

Tijdens de ceremonie kunnen de deelnemers truffels consumeren. De begeleiding zal zorgen voor een veilige en comfortabele omgeving waarin de deelnemers zich op hun gemak voelen. Na het consumeren van de truffels kan de gebruiker verwachten dat ze een veranderde staat van bewustzijn ervaren waardoor ze inzichten kunnen krijgen in zichzelf en hun omgeving. Tijdens de meeste ceremonies ontstaat er een gedeelte waarbij er niet wordt gesproken zodat de deelnemers kunnen overgaan op introspectie.

Wat zijn de voordelen van een truffel ceremonie?

Een truffel ceremonie kan een diepere verbinding met jezelf en de wereld om je heen bevorderen. Het kan je helpen om angsten en negatieve emoties te overwinnen en een gevoel van innerlijke rust en vrede te vinden. Veel mensen melden ook dat ze na een truffel ceremonie een verhoogd gevoel van empathie en verbondenheid met anderen ervaren. Het beteugelen van verslaving en het aanwakkeren van creativiteit komen echter ook steeds vaker voor als reden om deel te nemen.

Wanneer kan je meedoen aan een truffel ceremonie in Nederland?

Via Triptherapie kan zijn er diverse truffel ceremonies en MDMA groepssessies te boeken. Om alle datums te bekijken kan je terecht via de volgende link:

Truffel ceremonie 2023

Het originele bericht komt van de onderstaande link

Truffel ceremonie 2023

Bezoek ook onze partnersites zoals Truffel sessie, lsd therapie, truffel ceremonie, LVL 5 en , psiloflora.


Paddotherapie


Documentaries about psychedelics on Netflix


Documentaries about psychedelics on Netflix (bron: LSD Therapy Netherlands)


Triptherapie: Documentaries about psychedelics on Netflix Why watching psychedelic documentaries? There are several reasons why people watch psychedelic documentaries. Psychedelic documentaries can provide a lot of knowledge about the history, science, and cultural impact of psychedelics. They can help you understand the various types of psychedelic substances, how they work, and the potential benefits and risks of using them. Psychedelic documentaries can also be a source of inspiration for those who are interested in exploring altered states of consciousness or …

Triptherapie: Documentaries about psychedelics on Netflix

Why watching psychedelic documentaries?

There are several reasons why people watch psychedelic documentaries. Psychedelic documentaries can provide a lot of knowledge about the history, science, and cultural impact of psychedelics. They can help you understand the various types of psychedelic substances, how they work, and the potential benefits and risks of using them. Psychedelic documentaries can also be a source of inspiration for those who are interested in exploring altered states of consciousness or who are curious about the role of psychedelics in art and music. Psychedelic documentaries can offer a unique perspective on the human experience and the nature of reality. They can challenge your assumptions and provide new insights into the interconnectedness of all things.

Psychedelic documentaries to watch

We think it is a good thing that more and more attention is being paid to the medicinal or therapeutic application of hallucinogenic drugs such as psychedelics. The group of psychedelic drugs is widely regarded as a medicine for most mental and psychosomatic disorders and that is why we also want all honest information to be available to everyone. Netflix has been doing a good job of releasing documentaries in this area in recent years.

There are now a lot of documentaries / films on Netflix about psychedelics and how they work. For example, there is now quite a lot of information about the magic mushrooms with psilocybin and the well-known LSD. To a lesser extent, there is also talk of ayahuasca, MDMA and mescaline. We have a documentary in the list for every psychedelic.

8: Magic Medicine

Magic medicine is based on relatively old research and is therefore fairly low on the list. However, we do see this research as the starting shot for more research into psilocybin and depression and that is why this production deserves a mention in this list.

Watch Magic Medicine op Netflix

7: The Goop Lab

We are not a fan of Goop Lab in itself, but during episode 1 we see something interesting. During Episode 1 of Season 1 of Goop Lab with Gwyneth Paltrow, we see part of a magic mushroom healing. Although every ceremony looks different and we are not such a fan of the ceremony shown, the episode does indicate the healing powers of psilocybin (magic mushrooms) during a therapeutic setting.

Watch Gooplab op Netflix

6: The Sunshine Makers

The Sunshine Makers is about the psychedelic LSD. It is not so much about the healing powers of LSD, but more about the history of LSD and the counter-movement in the 1960s.

Watch Sunshine Makers op Netflix

5: The Last Shaman

Preventing depression and suicide by doing an ayahuasca ceremony with a lot of preparation in the jungle. Ayahuasca is not legal in the Netherlands, but it can be compared to a high dose of psilocybin (truffles/mushrooms). This film is a great example of how psychedelics can save lives for those in need.

Watch The Last Shaman op Netflix

4: Have A Good Trip

Although several psychedelic stories are told by (semi-) celebrities, this documentary is mainly about LSD and psilocybin-containing mushrooms. LSD predominates. It is not so much an educational documentary, although the ending of the film had an educational value. This documentary is mainly intended to be entertaining and this one is.

Watch Have A Good Trip op Netflix

3: The Mind Explained

Season one Episode 5 explains how psychedelics work. If you have more time, feel free to watch seasons 1 and 2 in their entirety to learn more about your own brain

Watch The Mind Explained op Netflix

2: How To Change Your Mind

How To Change Your Mind is based on the book by Michael Pollan. The book describes a number of different psychedelic substances well and is detailed in them. Each episode focuses on a different psychedelic and covers LSD, psilocybin, MDMA and mescaline. Because of its completeness, this documentary is number 2 on this list.

Watch How To Change Your Mind op Netflix

1: Fantastic Fungi

Fantastic Fungi is mainly about the medicinal effect of mushrooms and other fungi. Furthermore, it is also a lot about the psilocybin containing mushrooms of which you can have a psychedelic / mystical experience. We think this documentary best explains the power of the mushrooms and it is also beautifully filmed. Watch the Fantastic Fungi trailer here to get an idea of ​​the different topics.

Watch Fantastic Fungi op Netflix

Do you want to do a psychedelic session?

At Triptherapie we offer short trajectories that are concluded with a psychedelic session. If you are curious about the structure of these processes, you can view the approach via the following link.

Trip therapy explanation

Start a trajectory

With us, the processes start with the intake form. After completing the intake, a first advice will be sent to you by email containing the recommended trip and dosage. The email also contains an explanation of what the approach will be and how an appointment can be made for the psychedelic session.

Start the intake here

The original message was posted on the triptherapie webpage

Trip therapie: Documentaries about psychedelics on Netflix

Het originele bericht komt van de onderstaande link

Documentaries about psychedelics on Netflix

Bezoek ook onze partnersites zoals Truffel sessie, lsd therapie, truffel ceremonie, LVL 5 en , psiloflora.


LSD Therapy Netherlands


Psilocybine onder begeleiding


Psilocybine onder begeleiding (bron: Paddotherapie)


Psilocybine onder begeleiding via Psychedelische therapie Nederland: Psychedelische therapie: Psilocybine onder begeleiding Psilocybine tijdens therapie Psilocybine is een krachtig psychedelisch middel en heeft een sterke invloed op de emoties en visuele beleving. We raden dan ook iedereen aan die overweegt het te gebruiken in een hoge dosering professionele begeleiding te zoeken. Een begeleider kan helpen […]

Psilocybine onder begeleiding via Psychedelische therapie Nederland:

Psychedelische therapie: Psilocybine onder begeleiding

Psilocybine tijdens therapie

Psilocybine is een krachtig psychedelisch middel en heeft een sterke invloed op de emoties en visuele beleving. We raden dan ook iedereen aan die overweegt het te gebruiken in een hoge dosering professionele begeleiding te zoeken. Een begeleider kan helpen bij het creëren van een veilige omgeving en ervoor zorgen dat de sessie goed verloopt. Ze kunnen je ondersteunen bij het omgaan met de intense en soms verwarrende ervaringen die psilocybine kan veroorzaken en je helpen bij het interpreteren van wat je ervaart en wat het voor jou kan betekenen.

Ervaren begeleiding bij psilocybine

Het is belangrijk om een begeleider te kiezen die ervaring heeft met het begeleiden van psychedelische sessies en die je vertrouwt en comfortabel bij voelt. Een begeleider met veel ervaring geeft vaak rust en een positieve wending aan het verloop van de psilocybine sessie en kan je helpen met de belangrijke voorbereiding.

De meest ervaren begeleiding bij psilocybine sessies

Eén van de meest ervaren begeleiders die werkt met psilocybine is Marcel van der Putten (Triptherapie). Hij werkt fulltime en de meeste sessies zijn met psilocybine of MDMA (analoog) en de teller is al over de 1800 sessies. Je kunt meer over Marcel lezen via de volgende link:

Meer informatie over Marcel van der Putten

Mocht je op zoek zijn naar een vrouwelijk begeleider dan kan je ook terecht bij Triptherapie of een andere instantie. Als je naar een andere instantie gaat kijk dan vooral naar hoelang deze al op de markt zijn.

 

Het originele bericht komt van de onderstaande link

Psychedelica therapie: Psilocybine onder begeleiding

Lees hier meer over onze psychedelische therapie in combinatie met een behandeling tegen depressie, burn-out, stress, angst, laag zelfbeeld, sociale angst, PTSS, onzekerheid en chronische ontstekingsziekten.

 

In samenwerking met deze sites:

Ayahuasca
Neurotransmitter test
Psilocybine kopen
Psilocybine therapie Nederland
Psychedelic therapy
Triptherapie forum
Truffel ceremonie
Truffel therapie

Het originele bericht komt van de onderstaande link

Psilocybine onder begeleiding

Bezoek ook onze partnersites zoals Truffel sessie, lsd therapie, truffel ceremonie, LVL 5 en , psiloflora.


Paddotherapie


Psilocybine therapie Amsterdam


Psilocybine therapie Amsterdam (bron: Truffel ceremonie Nederland)


Truffel Ceremonie over triptherapie blog: Op de website triptherapie is er geschreven over Psilocybine therapie Amsterdam op March 1, 2023. U kunt dit bericht hieronder lezen: Psilocybine sessie in Amsterdam Via onze dienstverlening kan je bij ons terecht voor een psilocybine sessie in Amsterdam. We hebben op moment van schrijven twee tripbegeleiders in dienst die …

Truffel Ceremonie over triptherapie blog:

Op de website triptherapie is er geschreven over Psilocybine therapie Amsterdam op March 1, 2023. U kunt dit bericht hieronder lezen:

Psilocybine sessie in Amsterdam

Via onze dienstverlening kan je bij ons terecht voor een psilocybine sessie in Amsterdam. We hebben op moment van schrijven twee tripbegeleiders in dienst die in Amsterdam werken. Linda woont zelf in Amsterdam en Marcel woont op een half uur rijden vanaf Amsterdam. Naast dat je naar onze locatie kunt komen is het ook mogelijk dat wij naar jou toe komen in Amsterdam. Dit kan op een woonadres of je vakantieadres (hotel/Airbnb/etc.) Het is echter handig om voor jezelf uit te zoeken wie je als begeleider wilt. Meer informatie lees je over ons door op een afbeelding te klikken.

Hoe werkt psilocybine therapie?

Een psychedelische sessie met psilocybine wordt veel ingezet bij depressie, verslaving, laag zelfbeeld en diverse angstklachten. Bij triptherapie letten we tijdens de voorbereiding ook op de fysieke gezondheid en geven we tips om zowel de fysieke als psychische gezondheid te verbeteren al voordat we de psilocybine sessie gaan doen. Wat de psilocybine sessie inhoudt kan je lezen via de volgende link:

Lees hier meer over psilocybine therapie

Een psilocybine therapie reserveren

Weet jij al met wie je een psilocybine therapie wilt doen? De volgende stap is het invullen van de intake. De link naar de intake geven we hieronder. Als je al de intake hebt ingevuld en we hebben de gezondheidheidscheck uitgevoerd dan kan je via het boekingsformulier een datum prikken voor jouw psilocybine therapie in Amsterdam.

Handige links: Prijzen | Contact | Reserveer een psilocybine sessie

Het originele bericht komt van de onderstaande link

Psilocybine therapie Amsterdam

Bezoek ook onze partnersites zoals Truffel sessie, lsd therapie, truffel ceremonie, LVL 5 en , psiloflora.


Truffel ceremonie Nederland